فصل دوم کتاب علوم نهم

حجم فایل : 3.3 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 26
بنام خدا فصل دوم کتاب علوم نهم اهداف پیامد محور :

۱- دانش آموزان باید بتوانند :
ترکیبات یونی و کوالانسی را تشخیص دهند.
علت رسانایی برخی محلول ها را بیان کنند.
ویژگی ترکیب های یونی و کوالانسی را بیان کنند.

۲-دانش آموز باید بتواند با استفاده از مدل مولکولی
ترکیبات مختلف را بسازد. اهداف رفتاری از دانش آموزان انتظار می رود در پایان فصل بتوانند :
۱- ذرات سازنده ی برخی مواد را تشخیص دهند (یون – مولکول).
۲- چند بلور بسازند و آنها را با هم مقایسه نمایند.
۳-علت رسانایی برخی محلول ها را بیان کنند.
4- با اجرای آزمایش حرکت یون ها در آب را بررسی نمایند.
5-با استفاده ازمدل اتمی بور طرز تشکیل بلور نمک طعام را شرح دهند.
6- ویژگی ترکیبات یونی را شرح دهند.
7- علت ایجاد پیوند یونی و کوالانسی را توضیح دهند. ما در دنیایی از مواد زندگی می کنیم که ویژگی های گوناگونی دارند و به حالت های مختلفی مانند جامد، مایع و گاز یافت می شوند
. برخی از آنها بلوری و برخی دیگر بی شکل اند. همهٔ این مواد از اتم ساخته شده اند.
در واقع اتم ها به روش های گوناگون با هم ترکیب می شوند و یون ها و مولکول ها را ایجاد می کنند.
آیا تا کنون به این موضوع اندیشیده اید که اتم ها چگونه با هم ترکیب می شوند؟ چرا برخی از آنها با هم ترکیب می شوند
و مولکول ها را تولید می کنند، در حالی که برخی دیگر در اثر ترکیب شدن، یون ها را تولید می کنند؟
در این فصل با رفتار اتم ها با یکدیگر و همچنین با خواص ترکیب های یونی و مولکولی آشنا می شوید. همه اتم ها نمی توانند باهم ترکیب شوند فلز با فلز ترکیب نمی شود
فلز با نافلز می تواند ترکیب شود مثل آهن اکسید و........
نافلز با نافلز می تواند ترکیب شود مانند آب ،الکل و.........
ترکیب نافلز با نافلز جز ترکیبات مولکولی و فلز بانافلز جز ترکیبات یونی است ویژگی های مواد به عوامل زیر بستگی دارد
الف) نوع ذره های سازنده ی مواد : نمک و آهن اکسید
ب)طرز قرار گرفتن آن ها: گرافیت والماس

ج) تعداد ذره های به کار رفته در مواد:آب وآب اکسیژنه آب آهک اتیلن گلیکول اتانول C۲H۵OH C۲H4 (OH) 2 NH3 Ca (OH) 2 نمک طعام NaCl یون:به اتم یا گروهی از اتم ها گفته می شود که حامل یک نوع بار الکتریکی مثبت یا منفی باشند یون ها، ذره هایی با بار الکتریکی مثبت یا منفی اند. این ذره ها می توانند در محلول حرکت کنند و سبب برقراری جریان الکتریکی در محلول شوند.
از این رو اگر یک ترکیب یونی مانند پتاسیم
پرمنگنات را در آب حل کنیم (شکل پایین،) یون های سازندهٔ آن درسراسر محلول پخش می شوند و سبب رسانایی جریان الکتریکی می شوند؛

پیوند یونی NaCl در تشکیل یک ترکیب یونی مانند سدیم کلرید، برخی اتم ها با از دست دادن الکترون به یون مثبت
(کاتیون)و برخی دیگر با گرفتن الکترون ...